Какво се крие зад понятието нецелеви средства за кредит

PIN

По нецелеви ипотечен кредит може да кандидатства всяко лице гражданин на България, което има доказани трудови взаимоотношения, упражнява свободна професия или има договор за контрол или управление.

Нецелевият ипотечен кредит има за цел да покрива всякакви текущи плащания и нужди на потребителите. Както говори и самото наименование на кредита, той е нецелеви и не изисква доказване на разходваните средства.

Сумите, които могат да бъдат отпуснати по нецелеви ипотечен кредит са във валута от лева, евро и щатски долари. Размерите са минимум от 5000 лв, а максимума се определя в резултат % от пазарната оценка на ипотекиран недвижим имот.

Нецелевият ипотечен кредит е свързан с обезщетение, което е ипотека на жилище или друг имот, заложен в полза на банката кредитор.

Предимства на този тип кредит

Голямо предимство е не съблюдаването по разходваните средства, което предоставя множество възможности на кредитоискателя. Не се налага представяне на фактури и други документи като договори с фирми, както при ипотечен кредит за строителство или ипотечен кредит за ремонт и други довършителни работи.

Недостатъкът на нецелевия ипотечен кредит

Недостатъкът на нецелевия ипотечен кредит е лихвения %, който е значително по-завишен от целевите ипотечни кредити.

Сроковете за отпускане и погасяване на ипотечния кредит с нецелеви средства са кратки, а размера на отпуснатите суми е по-малък от оценката поставена на обезпечението.

Необходимите документи за кандидатстване по нецелеви ипотечен кредит са:

За лица на трудов договор

За лица на трудов договор – фишове за получени работни заплати през последните няколко месеца, копия от трудови договори заверени с печат и подпис на работодател; референции от банки кредитора, ако има налични други кредити или е поръчителства.

За лицата на свободна практика

За лицата на свободна практика се изискват данъчна декларация за приключен отчетен период; счетоводни документи за последни минали периоди; извлечения по сметки от получени доходи.

Необходими документи

Документи нужни за доказване на обезщетението са – документа на ипотеката; документ за притежание; удостоверение за тежести; пазарната оценка поставена от експертна комисия по оценяване.

В някои банки може да се изискват и други документи в зависимост от спецификата на банката.

По информация на: Parite BG